Deze website is eigendom van Lenn Art te Zoelmond. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst en de vormgeving, behoren toe aan Lenn Art. De inhoud van deze websites mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lenn Art worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.